ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอบ้านไร่
อำเภอบ้านไร่
อำเภอทัพทัน

การฝึกอบรมครูฝึกระดับตำบล/เทศบาล (ครูข) ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

22 มิถุนายน 2560 นายอนุชา  พัสถาน  นายอำเภอทัพทัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูฝึกระดับตำบล/เทศบาล (ครูข)  ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  (Way of Life)  “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2 โดยมีนายมนตรี ปรีดา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองและพัฒนา นางศิริพร สุดเล็ก ครูชำนาญการพิเศษกศน. นางศรินทิพย์  แถมพยัคฆ์ พัฒนาการอำเภอทัพทัน และนางปรียารัตน์  ลานพลอย  ท้องถิ่นอำเภอทัพทัน ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้วย

22 June 2017 / 07:55 น.

คลังความรู้