ข่าวประชาสัมพันธ์

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี

พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

รายงานการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)