ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอหนองขาหย่าง

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ******** ดาวน์โหลดรายละเอียด : https://goo.gl/FEqkhu ******** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” โดยมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยระบุสถานที่ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของดีในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนของตนเอง _____ 1. รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด 1.1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวคิด “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ โดยต้องมีรายละเอียดสำคัญปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโออย่างน้อยได้แก่ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด 1.2. ผู้ส่งผลงานต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องระบุ ชื่อ - นามสกุล จริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ หากเป็นบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องระบุสังกัดปัจจุบันในวันที่ส่งผลงานมาพร้อมกันด้วย 1.3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ประเภทประชาชนทั่วไป หรือ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน 1.4. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิในการพิจารณาผลงาน 1.5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น 1.6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน 1.7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ 1.8. ผู้ส่งผลงานจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งมาที่อีเมล cddpr.contest@gmail.com พร้อมระบุชื่อผลงาน และชื่อ-สกุล รายละเอียดในการติดต่อ มาพร้อมกันด้วย โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 1.9. คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะนำไปแชร์ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมร่วมกด Like ให้คะแนน 1.10. ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมกด Like ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการจะใช้คะแนนจากยอด Like ร้อยละ 40 และคะแนนจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ร้อยละ 60 1.11. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ 1.12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 1.13. รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม 1.14. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้ อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี 1.15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด _____ 2. ประเภทและรางวัลในการประกวด 2.1. ประเภทบุคคลทั่วไป 2.1.1. รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 2.1.2. รางวัลดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล 2.2. ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน 2.2.1. รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 2.2.2. รางวัลดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล _____ 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6322 – 23 หรือ 0 2141 6327 - 28 หรือ www.facebook.com/prcdd

20 March 2018 / 08:56 น.

อำเภอหนองขาหย่าง
อำเภอเมืองอุทัยธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" กิจกรรม 2 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารหนี้ตามแผนบริหารจัดการหนี้ โครงการส่งเสริมครัวเรือนด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (จักสานไม้ไผ่/ปลูกผักสวนครัว) งบประมาณ 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" กิจกรรม 2 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารหนี้ตามแผนบริหารจัดการหนี้ โครงการส่งเสริมครัวเรือนด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (จักสานไม้ไผ่/ปลูกผักสวนครัว) งบประมาณ 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 March 2018 / 10:49 น.

คลังความรู้