ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ 12 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น.นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานีมอบหมาย นายภาณุพงศ์ กิติกำธร ว่าที่ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี นางอนงค์ ไชยกุล ถ่ายภาพ/ ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา รายงาน

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นประธานฯ นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี และนางอนงค์ ไชยกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชำระและประสานให้มีการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ผิดนัดให้ชำระเงินคืนให้แก่กองทุนฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี (ชั้น 2) จังหวัดอุทัยธ านี ว่าที่ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา ถ่ายภาพ/รายงาน สถานีข่าว สพอ.เมืองอุทัยธานี CNS

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างฏครงหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างฏครงหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)