ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองประชาสัมพันธ์ นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะสื่อมวลชนศึกษาเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมเด่นของชุมชนตามโครงการ “พช. สัมพันธ์สัญจร” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชนและคณะสื่อมวลชนศึกษาเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมเด่นของชุมชนตามโครงการ “พช. สัมพันธ์สัญจร” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุทัยธานี