ข่าวประชาสัมพันธ์

🐝🐝เมืองพระชนกจักรี …อุทัยธานี. ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือ ข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี (รุ่นที่ ๒)

ข่าวประชาสัมพันธ์

🐝🐝เมืองพระชนกจักรี 🦋🦋 จังหวัดอุทัยธานี จัดฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี (รุ่นที่ ๑)

ข่าวประชาสัมพันธ์

🐝🐝เมืองพระชนกจักรี …อุทัยธานี. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือ ข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี (รุ่นที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

🦋🦋เมืองพระชนกจักรี จังหวัดอุทัยธานีเตรียมความพร้อมให้คนพิการ และคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มุ่งเน้น “รับมืออยู่กับน้ำอย่างเข้าใจ และฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

🦋🦋🦋เมืองพระชนกจักรี…อุทัยธานี..ร่วมติดตามการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมืองพระชนกจักรี …อุทัยธานี..🐟🐟🐟ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี