อำเภอหนองขาหย่าง

การประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง ☀️☀️ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ☀️☀️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่างดำเนิน โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอซับใหญ่ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอหนองขาหย่าง เป็นประธานในพิธีและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ณภัทร จันทวี ถ่ายภาพ นฤมล รัตนสูตร รายงาน สถานีข่าวอุทัยธานี CNS http://district.cdd.go.th/nongkhayang
อำเภอหนองขาหย่าง

การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง ☀️☀️ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ☀️☀️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่างดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอซับใหญ่ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอหนองขาหย่าง เป็นประธานในพิธีและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นฤมล รัตนสูตร ถ่ายภาพ/รายงาน สถานีข่าวอุทัยธานี CNS http://district.cdd.go.th/nongkhayang
อำเภอเมืองอุทัยธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กังธีรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี และนายปัญญา ขันการขาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.สะแกกรัง ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลของ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บริเวณวัดอุโบสถาราม หมู่1 ต.สะแกกรัง ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและพัฒนาตลาด ซึ่งจะได้ข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน หมู่1 ต.สะแกกรัง ในต้นเดือนธันวาคมนี้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กังธีรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี และนายปัญญา ขันการขาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.สะแกกรัง ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลของ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บริเวณวัดอุโบสถาราม หมู่1 ต.สะแกกรัง ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและพัฒนาตลาด ซึ่งจะได้ข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน หมู่1 ต.สะแกกรัง ในต้นเดือนธันวาคมนี้
อำเภอเมืองอุทัยธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี มอบหมายนางเขมากร วุฑฒิรักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับอำเภอ (ศอช.อ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี มอบหมายนางเขมากร วุฑฒิรักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับอำเภอ (ศอช.อ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงาน Kick off โครงการตลาดประชารัฐ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงาน Kick off โครงการตลาดประชารัฐ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
อำเภอเมืองอุทัยธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สพอ.เมืองอุทัยธานี เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นวันที่ห้า มีผู้ประกอบการมาลงทะเบียน จำนวน 2 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สพอ.เมืองอุทัยธานี เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นวันที่ห้า มีผู้ประกอบการมาลงทะเบียน จำนวน 2 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอหนองขาหย่าง

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง ดำเนินรายการวิทยุ"เรื่องเล่าชาวพัฒนา"

  📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง ☀️☀️ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ☀️☀️ นางเทียมใจ ทรัพยะประภา พัฒนาการอำเภอหนองขาหย่าง มอบหมายนายณภัทร จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางนฤมล รัตนสูตร อาสาพัฒนา จัดรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวพัฒนา" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 FM สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดอุทัยธานี ณภัทร จันทวี ถ่ายภาพ นฤมล รัตนสูตร รายงาน สถานีข่าวอุทัยธานี CNS http://district.cdd.go.th/nongkhayang
อำเภอหนองขาหย่าง

นายณภัทร จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามโครงการกข.คจ.

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง ☀️☀️ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ☀️☀️ นายณภัทร จันทวี พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลหนองขาหย่าง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ และกำกับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองขาหย่าง หมู่ที่ 5 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ณภัทร จันทวี ถ่ายภาพ/รายงาน สถานีข่าวอุทัยธานี CNS http://district.cdd.go.th/nongkhayang
Page 1 of 5812345...102030...Last »