ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางอนงค์ ไชยกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านป่าสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมเยียนบ้านดอนเพชร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี” กิจกรรมที่ ๕.๑ การฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชน ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา : รายงาน สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี CNS.

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางอนงค์ ไชยกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหาดทนง มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหาดทนง หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีอย่างอบอุ่นและให้การดูแลเป็นอย่างดี แก่คณะท่องเที่ยวจากบ้านทุ่งโพ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี” กิจกรรมที่ ๕.๑ การฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยฐานเรียนรู้ ๓ ฐาน ได้แก่ ๑. ฐานสาธิตการทำพรมอเนกประสงค์ ๒.ฐานสาธิตการทำฝรั่งแช่บ๊วย ๓.ฐานมีดเหล็ก(ช่างหรั่ง) และไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา : รายงาน สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี CNS.

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอเมืองอุทัยธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างพัสดุตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 5.1 การฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชน บ้านโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซุง พัสดุจำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4ุุ6,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอเมืองอุทัยธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างพัสดุตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 5.1 การฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชน บ้านป่าสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ พัสดุจำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4ุุ6,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอเมืองอุทัยธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างพัสดุตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 5.1 การฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชน บ้านหาดทนง หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทนง พัสดุจำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4ุุ6,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอเมืองอุทัยธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างเหมารถตู้ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 5.1 การฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชน พัสดุจำนวน 1 รายการ คือ รถตู้รับส่งกลุ่มเป้าหมาย รวม 4 หมู่บ้านๆละ 2 ครั้งๆละ 3 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอเมืองอุทัยธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างพัสดุตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 5.1 การฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวชุมชน บ้านล่อมอ้ายหมอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน พัสดุจำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4ุุ6,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอเมืองอุทัยธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอเมืองอุทัยธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,400 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

Page 1 of 7112345...102030...Last »