ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำเอกสารสมุดบันทึก จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการ (Community Entrepreneur:CE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำเอกสารสมุดบันทึก จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการ (Community Entrepreneur:CE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างงานมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 งาน โครงการมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี (งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างงานมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 งาน โครงการมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี (งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนรู้สัมมาชีพ อุทัยธานีผาสุก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนรู้สัมมาชีพ อุทัยธานีผาสุก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตสื่อพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOPKBO) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตสื่อพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOPKBO) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง