กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พรระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)