ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 1. คู่มือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.2560-2564
 2. คู่มือการจัดเก็บข้อมูล กชช 2ค.2560-2564
 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรม จปฐ.2560-2564
 4. คู่มือการใช้โปรแกรม กชช๒ค.2560-2564
 5. Happiness-Strategy-2019
 6. plan-CDD-2560-2564
 7. ข้อบังคับกรม พช-จริยธรรม 2559
 8. คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
 9. แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
 10. ไทยแลนด์-4.0
 11. ประมวลจริยธรรม 2553
 12. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 13. ปรัชญาหลักการพัฒนาชุมชน
 14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 15. พรก ประมวลจริยธรรม กพ-2552
 16. พรก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 17. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 18. สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำ
 19. สานพลังประชารัฐ
 20. หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Visited 1 times, 1 visits today)