อำนาจหน้าที่

      ตามที่กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น จึงมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
      ข้อ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
      ข้อ 2 ให้แบ่งงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
                2.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
                2.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
                2.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
                2.4 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)