พช.เมืองอู่ไท จัดพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมประชาคมอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

พช.เมืองอู่ไท จัดพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมประชาคมอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
– นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานร่วมในพิธีกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ และ นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ในนามชาวอุทัยธานี ทุกภาคส่วนทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครัวเรือนเป้าหมายทั้ง ๔๐ ครัวเรือน ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ อันเป็นการเปิดโอกาสในการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ที่ได้นำวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพมามอบแก่พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบขี้เป้า อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ MODEL UTHAITHANI HAPPINESS “คนอุทัยฯไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยกจน มีความสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต่อไป
– นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร และกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวถึงการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.น่าน จ.แพร่ จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และในวันนี้จะเป็นการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (จังหวัดแรกของทางภาคเหนือ) จำนวน 40 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 546,280 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หวังว่า การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
– นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การดำเนินงานดังกล่าวได้กำหนด การดำเนินงานเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง มีการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายแล้ว จำนวน 98 ครัวเรือน และการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานระยะที่ 2 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ และพิจารณาจากอาชีพที่มีโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จำนวน 518 ครัวเรือน จากผลการพิจารณาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ จำนวน 40 ครัวเรือน ขอให้ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายทุกท่านได้ตั้งใจนำวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หากมีข้อขัดข้องให้ปรึกษาพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ หรือพัฒนากรในพื้นที่ เพื่อนำสู่การพัฒนาอาชีพของตนต่อไป กรมการพัฒนาชุมชนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ด้อยโอกาส ให้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และกรมการพัฒนาชุมชน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในความร่วมมือทำงานกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
– ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกันมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 40 ราย เสร็จพิธี
– ในการนี้ นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลานสัก พร้อมผู้นำท้องที ผู้นำท้องถิ่น อำเภอลานสักร่วมกิจกรรมและพิธีดังกล่าวฯ โดยพร้องเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)