ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง หน้า ๘ วันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการ กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จังหวัดอุทัยธานีขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ และสื่ออินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

(Visited 1 times, 1 visits today)