🔊พช.เมืองอู่ไท นำทีมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

🔊พช.เมืองอู่ไท นำทีมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
🌦นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบเงินทุนประกอบอาชีพโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๔
🛵ในการนี้ นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ พรมจันทร์
ผู้แทน ผอ. สำนักงาน ปปส. ภาค ๖ นำเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการฯดังกล่าว
🚀 พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวรายงานว่า การดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินมุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้พลังชุมชนเข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยจิตใจที่พึ่งตนเอง ฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้มิติสังคมที่ยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและพื้นฟู สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะต้องช่วยกันดูแล ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
🛴สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จึงได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๖ เพื่อสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดพื้นฟูยาเสพติดที่ได้ร้องขอ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและครอบครัวได้มีอาชีพที่สุจริต และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
🚲ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒๙ ราย รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๗o,๓๕๓ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
#เน้นการมีส่วนร่วม#กรมการพัฒนาชุมชน
#ภาพ/ข่าว:พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท:รายงาน
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕ Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)