🛻พช.เมืองอู่ไท ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค และที่ปรึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom จาก ศพช.พิษณุโลก

🛻พช.เมืองอู่ไท ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค และที่ปรึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom จาก ศพช.พิษณุโลก
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
🚚นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯพ นักวิชาการจังหวัด ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค และที่ปรึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
🛺ประเด็นการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๓๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการะประชุม
– ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อทราบ/ติดตาม
๓.๑ จังหวัดรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรม/ ปัญหาอุปสรรค
และประเด็นซักถามเพิ่มเติม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งในส่วนของงบประมาณตาม พรบ.เงินกู้ฯ
และงบยุทธศาสตร์กรมฯ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
๓.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการจัดการความีรู้

#เน้นการมีส่วนร่วม#กรมการพัฒนาชุมชน
#ภาพ/ข่าว:พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท:รายงาน
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕ Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)