พช.เมืองอู่ไท ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องวอร์รูม ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน)

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔   เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

🚨นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตัวแทนเทรดเดอร์ ระดับจังหวัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องวอร์รูม ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน)

🚊เพื่อซักซ้อมแนวทางในการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และตัวแทนเทรดเดอร์ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)