พช.เมืองอู่ไท ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Vide conference)

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

🚚นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการจังหวัด ฯ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Vide conference) ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

🗓ในการนี้แจ้งประสานนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่อำเภอ ติดตามรับชมการประชุมฯผ่านระบบ TV พช. ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)