พช.เมืองอู่ไท ร่วมกิจกรรม “เอามื้อเอาแรงสามัคคี” และเวทีเสวนา ตามโครงการพัฒนาที่ดันแบบการพัฒคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
🚨นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการจังหวัด ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อเอาแรงสามัคคี”
และเวทีเสวนา ตามโครงการพัฒนาที่ดันแบบการพัฒคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”(กิจกรรมเตรียมดิน ห่มดิน ทำปุ๋ยหนัก ปลูกพืช ปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ การบริหารจัดการพื้นที่ ฯลา ) ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
#เน้นการมีส่วนร่วม#กรมการพัฒนาชุมชน
#ภาพ/ข่าว:พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท:รายงาน
ภายในปี ๒๕๖๕ Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)