พช.อุทัยธานี Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำประชาชนร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ โดยการร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม ในแปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พช.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการ Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับจังหวัดอุทัยธานี แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงนางจินตนา ตระกูลอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายศุภโชค วินัยพาณิชย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดอุทัยธานี คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี จิตอาสา และครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. เข้าร่วมกิจกรรม

นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และได้พระราชทานโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูลแบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย และเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการในแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดดำเนินกิจกรรม Kick off ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกพืชสมุนไพร การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำจุลินทรีย์บอล และการปล่อยปลา
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี นับเป็นการนำวัฒนธรรมการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกในสังคมชนบทที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความรู้รักสามัคคีให้คนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนแห่งความเกื้อกูล
ดังนั้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมมือพัฒนาพื้นที่ของหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 100ไร่ ไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน และผู้สนใจ ได้มาเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถพึ่งตนเอง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

#เน้นการมีส่วนร่วม#กรมการพัฒนาชุมชน
#ภาพ/ข่าว:พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท:รายงาน
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕ Change for Good.

(Visited 1 times, 1 visits today)