พช.เมืองอู่ไท ร่วมการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กรมการพัฒนาชุมชน

พช.เมืองอู่ไท ร่วมการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
มีวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักกณฑ์ และข้อปฏิบัติของพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวมถึงกรอบภารกิจงาน ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมายของตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ในการนี้ นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการฯรับผิดชอบงานฯ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

#รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://personnel.cdd.go.th

# ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมสูงสุดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

📣📣
#ภาพ/ข่าว:พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท:รายงาน
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕ Change for Good
#เน้นการมีส่วนร่วม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)