📣พช.เมืองอู่ไทร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย

📣พช.เมืองอู่ไท ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming  กระทรวงมหาดไทย

📣📣วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 .     พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายฯ ผ่านระบบ Video Conference System -VCS, ระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย และระบบ Facebook Live กรมการพัฒนาชุมชน ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

📣📣📣ในการนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี มอบหมายให้นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย

นางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี และนายนิมิต กลายสุข นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี(คจพ..) รับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference VCS ) ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งได้แจ้งให้คณะกรรรมการบริหารศูนย์ฯ อำเภอ (คจพ..) ทั้ง 8 อำเภอพร้อมทีมปฏิบัติการพื้นที่เข้ารับฟังการประชุมมอบนโยบายฯ ห้องประชุมอำเภอที่ตั้ง โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้

      1. ที่มาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2. แนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

      3. กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

      4. ตัวชี้วัดโดยการจำแนกตามสภาพปัญหา 5 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านสุขภาพ 2)ด้านความเป็นอยู่ 3)ด้านการศึกษา4)ด้านรายได้ และ 5)ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ  โดยใช้ข้อมูลจากTPMAP

      5. ขั้นตอนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

          1) การสร้างกลไกขับเคลื่อน

          2) การจำแนกและตรวจสอบข้อมูล

          3) การจัดทำแผนครัวเรือน

          4) บูรณาการความช่วยเหลือ

          5) บันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ eMENSCR

          6) การติดตามรายงานผล

      🍄🍄ทั้งนี้พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล TPMAP ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน รวมถึงการจำแนกสถานะครัวเรือน การประเมินศักยภาพและการวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการบูรณาการ

🌷🌷นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะต้องเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนและปลุกกระแสสังคม เพื่อให้เกิดการร่วมกันช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้นได้จริง โดยจะต้องรายงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบทุกระยะ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ทั้ง 5 มิติ และมิติอื่น ได้เกิดผลสำเร็จ 🍄🍄

🎌🎌หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบายฯ  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี มอบหมายให้นางศรีสุดา เถาเมืองใจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะเลขานุการร่วมฯ ดำเนินการตามTimeline ที่กำหนด พร้อมดำเนินการจัดทำระบบเก็บข้อมูล ด้วย Google Sheet  เพื่อให้พื้นที่/ตำบล ได้นำไปใช้ในการจัดเก็บครัวเรือนที่ตกหล่น

🎌🎌 จังหวัดอุทัยธานีมีครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMap จำนวน 3,698 ครัวเรือน  ในปีงบประมาณ 2564 ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยให้ทีมปฏิบัติการเข้าไปเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายและได้มีการช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วนแล้ว 3,698 ครัวเรือน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะต้องดำเนินการ Re -Xray และค้นหาครัวเรือนที่ตกหล่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกลไกและกระบวนการตามแนวทาง ศจพ.ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

🎯ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)