📣พช.เมืองอู่ไท ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

📣วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ . นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น กรมการพัฒนาชุมชน

📣กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สรุปภาพรวมสำคัญของงานพัฒนาชุมชนให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ทราบจำนวน เรื่อง ดังนี้

. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน

. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ .. ๒๕๖๔

. แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕

📣ในการนี้ นางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook live สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ

📣ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)