✅พช.เมืองอู่ไท ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบwebexผ่านการถ่ายทอดสดทาง ทีวีพช. YouTube cddlive ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 .

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในการประชุมฯและมอบแนวทางนโยบายในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบwebex ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการประชุมวันนี้ได้มีประเด็นที่ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ โดยมีหัวข้อดังนี้

           1.แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565

           2.ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและประโยชน์ และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565

           3.การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Big Data และCDD EIS พกพา

           4.การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565

ทั้งนี้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของการวางระบบฐานข้อมูล ที่จะให้ ระบบ Big DataและCDD EIS พกพา ใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน พช.ปี 65 ในบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป             

 ในการนี้ นางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการฯ กลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบwebex ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีและมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง ทีวีพช. YouTube cddlive สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)