✅พช.เมืองอู่ไท ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 .

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายวิรัช ฉายาประเสริฐ รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้กับเกษตรกร จำนวน 39 ชุด เพื่อนำไปปลูกรับประทาน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ รวมทั้งได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์ไม้ผล ให้กับศูนย์การเรียนรู้ บ้านโป่งเก้ง

จากนั้นได้ร่วมกันปลูกกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน และเยี่ยมชมแปลงผักของศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโป่งเก้ง

ในการนี้ ท่านผู้ว่าฯ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านโป่งเก้ง และเยี่ยมชมหอสมุดภายในอาคาร

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี…//

  ในการนี้ นางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางรุ่งนภา นิยุทตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนกรบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางสาวลำพอง จันจุฬา พัฒนาการอำเภอทัพทัน เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)