✅พช.เมืองอู่ไท ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 .

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญ คือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง ที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือคำโคลงสยามานุสสติ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน .. 2461 และพระราชทานแก่ทหารอาสาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1  ต่อมาครูนารถ ถาวรบุตรได้นำโคลงนี้มาเรียบเรียงคำร้องและทำนองเป็นเพลงปลุกใจ คือเพลงสยามานุสติ  ทรงสร้างโรงเรียนแทนวัดด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้ว และการสร้างอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติ  จึงทรงให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทน  ทรงพระราชทานนามสกุลและทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีคำนำหน้าชื่ออย่างอารย ประเทศ คือ เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง และนางสาว รวมทั้งเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองอุไทยธานี ทรงเปลี่ยนธงช้างเผือกเป็นธงไตรรงค์ที่มีแถบ 3 สีจนถึงปัจจุบัน..//    

  ในการนี้ นางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)