✅พช.เมืองอู่ไท เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าสู่ยุค ๔.๐ ณ รีสอร์ทสุขทวีตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๔๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ .              📣 นางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค๔. โดย นางปริยานุช สาริกา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการประชุมฯ พร้อมมอบหมายให้ดำเนินการประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop และเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน รีสอร์ทสุขทวีตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

หัวข้อสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้

1. การเตรียมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และการเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเก่ง ขายเก่ง

2. ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

3. การทำ Work shop ในหัวข้อการจัดทำ Template Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ดังกล่าว จะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ความสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ และการตลาด ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

📣 ในการนี้ นางปริยานุช สาริกา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ได้กล่าววัตถุประสงค์โครง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า otop ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop พร้อมได้ให้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านตลาดออนไลน์ โดยได้กล่าวว่า ในยุคที่การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เข้าสู่การตลาด .o ผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขาย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นบน Platform Online ที่มีอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)