พช.เมืองอู่ไท ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอุทัยธานี

  • วันที่ มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ .นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอฯ นักวิชาการจังหวัดฯ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอุทัยธานี ชั้น ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  • ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี
  • 📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)