✅พช.เมืองอู่ไทร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการฯ โคก หนอง นาโมเดล

  • วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 . นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคกหนอง นาโมเดล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการฯ โคก หนอง นาโมเดล ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
  • ทั้งนี้ ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ...) ได้ขอข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย และผลการดำเนินงาน เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามแบบรายงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล และสร้างความรู้ ความเข้าใจ แบบรายงานฯ
  • ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมฯ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  • ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)