✅พช.เมืองอู่ไท: จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 • ✅วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่)
 • ✅ในการนี้ นางปิติมา รักพานิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี นำทีมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมจัดนิทรรศการผ้าไทย ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ถิ่นผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานีของดีอยู่ที่ผ้า
 • ✅โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมและยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้เป็นที่รู้จัก
 • ✅เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดอุทัยธานี สำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ เกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่คู่กับสังคมไทย และสร้างความประทับใจยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย นำทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสาน ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป”
 • ✅ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี
  #WorldSoilDay
  #GlobalSoilPartnership
  #UNFAO
  #กรมการพัฒนาชุมชน
  #CDD
  #SEPtoSDGs
  #SDGforAll@Kmitl
  #เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า
  เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
  #60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
(Visited 1 times, 1 visits today)