✅พช.เมืองอู่ไทร่วมให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

  • วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 . ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยผู้ประสบเพลิงไหม้บ้านเรือน เลขที่ 103 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเดือนเมษายน 2564 ให้แก่นางสาวสุนันท์ ธิติรักษ์นาณิชย์ จำนวน 235,000 บาท จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
  • ✅ต่อมาได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ของนายอนันต์ มานิต พื้นที่ 3 ไร่ หมู่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  โดยพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน ได้ดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล จำนวน 4 แปลง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 โดยมีกรมพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน
  • จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีรับผิดชอบโดยกรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 200 ไร่ ประกอบด้วยคอกสุนัข 16 โดม รองรับได้รวมประมาณ 8,000 ตัวปัจจุบันมีสุนัขอยู่ 3,600 ตัว ในแต่ละเดือนสุนัขจรจัดที่คัดกรองโรคแล้วจากศูนย์พักพิงประเวศ จะถูกส่งมาที่ศูนย์อุทัยธานีประมาณ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 120-150 ตัว และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนและรักษาฟรีให้สุนัขรอบบริเวณชุมชนที่ตั้งศูนย์พักพิง
  • ในการนี้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ปลัดอาวุโสอำเภอทัพทัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกหม้อ ร่วมให้การต้อนรับ
  • ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)