✅พช.เมืองอู่ไทร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับกระทรวง ผ่านระบบ Video Conference System -VCS, ระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

  • วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ .
  • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
  • ประเด็นมอบนโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
  • . คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๑๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
  • . คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SED2) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SED2) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
  • . การประยุกต์ใช้กลไก สำหรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
  • . สรุปข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการของจังหวัด
  • ในการนี้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference System -VCS ห้องประชุมฯ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่)
  • ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)