✅พช.เมืองอู่ไทประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565

  • วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 .
  • นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางเทียมใจ ทรัพยะประภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัมนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ร่วมการประชุม ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
  • ประเด็นการพิจารณาดังนี้
  • 1. พิจารณาการติดตามลูกหนี้ที่มีหนี้เกินกำหนดชำระ ประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ ซึ่งนำเรื่องการติดตามลูกหนี้ที่มีหนี้เกินกำหนดชำระ มาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้เป็นไปตามที่กรมการพัมนาชุมชนกำหนด
  •  2. การพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที 3/2565 จำนวน 11 โครงการ
  • 3. การพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประเภทเงินทุนอุดหนุน ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 14 โครงการ
  • ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)