📢พช.เมืองอู่ไทขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมบูรณาการขจัดความยากจนฯ

📢วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 .

นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ/ทีมปฏิบัติการตำบล โดยมีนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ก่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ และทีมบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ/ทีมปฏิบัติการตำบล จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างความรู้และสาธิตอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ต่อไป รีสอร์ทสุขทวี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

📢จากฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2561 – 2564 จังหวัดอุทัยธานี มีคนจนเป้าหมาย 5 มิติ (มิติด้านสุขภาพ, มิติด้านความเป็นอยู่, มิติด้านการศึกษา, มิติด้านรายได้, มิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ) ตามข้อมูล TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) รวมจำนวน 13,682 ราย ดังนั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน คนจนเป้าหมายให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนจนเป้าหมายให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ อย่างเหมาะสม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้            และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมบูรณาการขจัดความยากจน โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ/ทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยง อำเภอละ 10 คนจำนวน 8 อำเภอ รวม 80 คน ระยะเวลา 1 วัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนจนเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในกิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างความรู้และสาธิตอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 24 รุ่นๆ ละ 55 คน รวมทั้งสิ้น 1,320 คน โดยทีมบูรณาการขจัดความยากจนฯ ระดับอำเภอ  /ทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยง ที่ผ่านการฝึกอบรม จากกิจกรรมที่ 1 ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย ปฏิบัติการสำรวจ 4   ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก” (เลือกเมนูอาชีพ) ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยใช้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการฝึกอบรมสร้างความรู้ เสริมทักษะระยะสั้น ดำเนินการ 2 วันโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

#ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#ทรงพระเจริญ

#สืบสานรักษาต่อยอด

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

#น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินผ้าไทย ใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีFanpage

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)