📢พช.เมืองอู่ไทร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา บริเวณลำคลอง วัดคลองเคียน ต.ท่าซุงอ.เมือง จ.อุทัยธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 .

📢นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา บริเวณลำคลอง วัดคลองเคียน .ท่าซุง .เมือง .อุทัยธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ กิติกำธร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

📢พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือ ด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ โดยพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

#ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#ทรงพระเจริญ

#สืบสานรักษาต่อยอด

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

#น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินผ้าไทย ใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีFanpage

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)