📢พช.เมืองอู่ไทจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/ 2565

📢วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 .

นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3 / 2565 โดยมีนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ ..2566 จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์  ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) มีประเด็นการประชุม มีดังนี้

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้

(Knowledge – Based OTOP :KBO) จังหวัดอุทัยธานี

2. แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

3. สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

ปี 2565

4. ข้อมูล OTOP จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 – 2565

( วันที่ 15 .. 2565) และผลการคัดสรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

5. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

6. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP :KBO) ปี 2566 )

7.ตารางกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ ปี 2566

#ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#ทรงพระเจริญ

#สืบสานรักษาต่อยอด

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

#น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินผ้าไทย ใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีFanpage

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)