📢พช.เมืองอู่ไท:ร่วมประชุมรับการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 18 (นายสุภกิณห์ แวงชิน)

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.45 .

  • นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วย นายกิตติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประณีต สุวรรณมาลา  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เข้าพบนายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อหารือข้อราชการ

เวลา 10.00 .

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยโดยมี นายวิฑูรย์ สิรินุกูล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  • ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี รายงานความก้าวหน้าของนโยบายสำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
    1. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2
    2. การส่งเสริมการใส่ผ้าไทยให้สนุก ตามมติ ครม. วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 .

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนิน (วัดจันทาราม(ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี)

เวลา 15.30.

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

#ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#ทรงพระเจริญ

#สืบสานรักษาต่อยอด

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

#น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินผ้าไทย ใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีFanpage

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)