📢พช.เมืองอู่ไท: จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นสะเดา)

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม ..2566 เวลา 09.00 . 📢นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
  2. เพื่อดำเนินการค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ประจำจังหวัด และสร้างสรรค์วิธีการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัดให้สามารถแปรรูป/พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่รายได้ของประชาชน ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา นายศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถิ์ .6 .หนองไผ่ .หนองขาหย่าง .อุทัยธานี มี นายสมศักดิ์อินทร์อำนวย หัวหน้าสถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี มาให้ความรู้ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี (ต้นสะเดา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤษถ์ นิ่มรักษา อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความรู้ การทำ Eco printing จากใบไม้ให้สี นำมาย้อมด้วยสีธรรมชาติ ให้เกิดลายลงบนผ้าหรือเสื้อ และสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพ ลดการใช้สารเคมีในการผลิต

📢สำหรับกิจกรรมของจังหวัดอุทัยธานี ในวันนี้ ได้มีกลุ่มเป้าหมายจากทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ กลุ่มทอผ้าเครือข่ายโคกหนองนา ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

#ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#ทรงพระเจริญ

#สืบสานรักษาต่อยอด

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

#น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินผ้าไทย ใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีFanpage

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)