✅พช.เมืองอู่ไท:รับการตรวจติดตามงานพัฒนาชุมชน จาก นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในการตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

27 มกราคม 2565 /

15:43 น.

✅พช.เมืองอู่ไท จัดประชุมฝ่ายเลขาฯ เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่1/2565 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

25 มกราคม 2565 /

16:52 น.

✅พช.เมืองอู่ไทจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ รีสอร์ทสุขทวี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

21 มกราคม 2565 /

15:29 น.

✅พช.เมืองอู่ไท:ร่วมประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference

20 มกราคม 2565 /

19:22 น.

✅พช.เมืองอู่ไท : ขอเชิญชวนพี่น้องเครือข่ายพัฒนาชุมชนติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

19 มกราคม 2565 /

23:09 น.

✅พช.เมืองอู่ไทการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

19 มกราคม 2565 /

05:30 น.