พช.เมืองอู่ไท ร่วมการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กรมการพัฒนาชุมชน

15 กันยายน 2564 /

13:07 น.

พช.อุทัยธานี Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำประชาชนร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ โดยการร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม ในแปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พช.

21 กรกฎาคม 2564 /

16:04 น.

พช.เมืองอู่ไท ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Vide conference)

06 กรกฎาคม 2564 /

17:37 น.

พช.เมืองอู่ไท ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องวอร์รูม ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน)

06 กรกฎาคม 2564 /

17:34 น.

🛻พช.เมืองอู่ไท ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค และที่ปรึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom จาก ศพช.พิษณุโลก

05 กรกฎาคม 2564 /

11:41 น.

🔊พช.เมืองอู่ไท นำทีมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

29 มิถุนายน 2564 /

22:52 น.

🎯พช.เมืองอู่ไท ขานรับนโยบายขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสร้างแกนนำขับคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนา โมเดล

18 กุมภาพันธ์ 2564 /

17:14 น.