ข่าวประชาสัมพันธ์

✅พช.เมืองอู่ไท:จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 / 2566

พช.เมืองอู่ไท:ติดตามโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 4 จำนวน 3 อำเภอ คืออำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

✅พช.เมืองอู่ไท:ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลงพื้นที่ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ อำเภอหนองฉาง และอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

📢พช.เมืองอู่ไท:ต้อนรับข้าราชการที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

📢พช.เมืองอู่ไท:ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 76 จังหวัด ทั่วประเทศ