💕พช.เมืองอู่ไท .ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

05 พฤศจิกายน 2563 /

14:40 น.

พช.อุทัยธานีร่วมการประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

18 กันยายน 2563 /

10:31 น.