ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุทัยธานีร่วมการประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)