พช. เมืองอุทัยธานี ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้จนเพื่อคนเมืองอุทัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยายผลผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่

22 September 2022 /

21:19 น.

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรและมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

22 September 2022 /

20:32 น.

สพอ.ลานสัก :ร่วมมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

22 September 2022 /

00:09 น.

ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมต้านยาเสพติด”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

21 September 2022 /

20:57 น.