โครงสร้างบุคลากรพัฒนาชุมชน


นายสริห์  หอมหวล
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
Tel. 084-874-0628

 

กลุ่มงานส่งเสริมฯ


นางปริยานุช  สาริกา
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
TEl. 0818233474

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

 นางรุ่งนภา นิยุทตรานนท์
ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
TEl. 0818233415

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางรจนา  ภู่พึ่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงาน)
 

 

 

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ


นางเทียมใจ ทรัพยะประภา
ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ


นายกำพล เชื้อแพ่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสาวเสาวนีย์ บำรุงศรี
ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมฯ


นางสาวนพพร สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสาวสุชาดา นิลประภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมฯนายภาณุพงศ์ กิติกำธร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

      นางธันย์วรัชญ์ สรรพ์สุขเติม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ


นางทวีรัตน์ นิลวัชราภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางสาวเยาวลักษณ์ สุรโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)