ระบบรวมหน้าจากรายงาน

CDD Report 1 รวมผลิตภัณฑ์แบ่งตามประเภท

CDD Report 2 รวมผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบัยน

CDD Report 3 รวมผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน

CDD Report 4 รวมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์

CDD Report 5 รวมผู้ประกอบการ แบ่งตามประเภท

CDD Report 6 รายงานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

CDD Report 7 รายงานแหล่งทุน

CDD Report 8 รายงานมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์

CDD Report 9 แรงงานที่ใช้ในการผลิต

CDD Report 10 รายงานทรัพย์สินทางปัญญา

CDD Report 11 รายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์

CDD Report 12 รายงานการเข้าร่วมงานต่างๆ

CDD Report 13 รายงานการเชื่อมโยงของชุมชน แบ่งตามลักษณะ

CDD Report 14 รายงานแหล่งจำหน่ายหลัก

CDD Report 15 รายงานสถานที่ตั้งกิจกการ

(Visited 1 times, 1 visits today)