ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายสริห์ หอมหวล

พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน